Tư vấn, thực hiện các hồ sơ môi trường: Đánh giá tác động môi trường, Giấy phép môi trường, Báo cáo công tác bảo vệ môi trường